fi3lan hada lkhabar sahih wala majala lichak inaho 3adow lah wa achhado bihada .wama3rof bi itijarih aydan bi sayarat wa yahsabo nafasho howa faw9a l9anon . lida nonachid wazir siha bi tadakhol fihada lmilaf wa an ya2khada hada lmilaf majraho sahih wa an yo3a9aba wa an yohasaba min ayna laka hada .hadi hiya dimokratiya wa hadi hiya l3adala ijtima3iya walaho waliyo tawfi9